Bank ID: 343
Bank Code: 355
Bank Name: Mandi Bazar Samundari
Bank Address: Khewat # 431, Khatooni # 435, Mandi Bazar Samundari, Faisalabad
Bank Phone: 0413-422517
Bank City: Sammundri
Bank Alternative Phone: 0301-8770355